Hạnh phúc …

Vừa đi trên đường vừa ăn một cây kem, khi làm rơi xuống đường có người sẽ bỏ đi, có người cầm lên bỏ thùng rác, có người vẫn ăn tiếp. Đối với mỗi người cây kem có giá trị khác nhau.

Để hạnh phúc con người phải chấp nhận không ngừng bị tổn thương.